Omni Calculator logo

Przelicznik współrzędnych

Created by Julia Żuławińska
Reviewed by Bogna Szyk and Jack Bowater
Translated by Dawid Siuda and Joanna Śmietańska, PhD
Last updated: Jun 11, 2024


Ten przelicznik współrzędnych przekształci współrzędne szerokości i długości geograficznej na żądany format: DD, DMS lub DDM. Co to jest szerokość i długość geograficzna? Są to wyimaginowane linie, które biegną odpowiednio od bieguna do bieguna na kuli ziemskiej. Jeśli znasz szerokość i długość geograficzną, możesz znaleźć dowolne miejsce na Ziemi. Aby to zrobić, musisz wiedzieć jak odczytywać i zapisywać współrzędne. Wyjaśnimy ci jak to zrobić w poniższym tekście. Pokażemy ci również zasady przelicznika współrzędnych i podamy przykłady krok po kroku dla Sydney Opera House oraz Empire State Building.

Chcesz wiedzieć jak współrzędne szerokości i długości geograficznej są powiązane ze strefami czasowymi? Sprawdź odpowiedź w przeliczniku długości i szerokości geograficznej na UTM 🇺🇸!

Co to jest szerokość i długość geograficzna?

Dzięki współrzędnym możesz zlokalizować dowolne miejsce na Ziemi z dużą dokładnością. Układ współrzędnych geograficznych opiera się na układzie współrzędnych sferycznych 🇺🇸 dla elipsoidy, która odpowiada kształtowi Ziemi. Pochodzi on z przecięcia południka zerowego (Greenwich, Anglia) z równikiem. Współrzędne określamy za pomocą szerokości i długości geograficznej. Ale czym one dokładnie są?

Glob.

Szerokość geograficzna to kąt pomiędzy płaszczyzną równika a linią rozciągającą się od środka Ziemi do określonego punktu na jej powierzchni. Odnosi się do pozycji północ-południe na Ziemi. Jest on reprezentowany przez okręgi szerokości geograficznej lub równoleżniki — linie biegnące dookoła kuli ziemskiej. Najdłuższy równoleżnik nazywamy równikiem. Jego szerokość geograficzna wynosi 0 stopni. Maksymalna wartość szerokości geograficznej wynosi 90 stopni — znajduje się na biegunach.

Z drugiej strony długość geograficzna odnosi się do pozycji wschód-zachód na Ziemi. Linie długości geograficznej, czyli południki łączą biegun północny i południowy. Rozciągają się one na wschód i zachód od południka zerowego, osiągając 180 stopni. Wszystkie południki mają taką samą długość — 20 003,93 km (12 429,9 mil).

Czy wiesz, że możesz obliczyć najkrótszą możliwą odległość między dwoma punktami o znanych współrzędnych geograficznych za pomocą szerokości i długości geograficznej? Dowiedz się więcej na ten temat w kalkulatorze długości i szerokości geograficznej. Dodatkowo, dzięki kalkulatorowi azymutu, możesz oszacować kierunek, w którym musisz skierować kompas, aby dostać się z jednego punktu do drugiego!

Teraz gdy już wiesz, co to jest szerokość i długość geograficzna, zobaczmy, jak zapisać współrzędne w GPS, naszym przeliczniku długości i szerokości geograficznej lub innym narzędziu.

Jak zapisać współrzędne?

Pierwszą zasadą pisania współrzędnych jest:

Najpierw szerokość geograficzna, potem długość geograficzna

Czasami, aby pomóc w rozróżnieniu między szerokością i długością geograficzną, dołączane są ich odpowiednie symbole: φ (phi) dla szerokości geograficznej i λ (lambda) dla długości geograficznej. Aby wyrazić współrzędne, możesz użyć:

 1. DD (stopnie dziesiętne — °, ang. decimal degrees)
 2. DMS (stopnie — °, minuty — ', sekundy — ", ang. degrees, minutes, seconds)
 3. DDM (stopnie — (°), minuty w zapisie dziesiętnym — ('), ang. degrees, decimal minutes)

Aby określić jeden z czterech kierunków świata, możesz użyć liter lub liczb dodatnich i ujemnych. W przypadku szerokości geograficznej kierunki północne mogą być oznaczone literą N lub liczbą dodatnią, a kierunki południowe mogą być oznaczone literą S lub wartością ujemną. W przypadku długości geograficznej możesz użyć liter E lub liczby dodatniej dla kierunku wschodniego, a kierunek zachodni może być oznaczony literą W lub liczbą ujemną. Pamiętaj — nie mieszaj form! Jeśli używasz liter, wartości powinny być dodatnie.

Wyrażanie kierunku za pomocą wartości dodatnich lub ujemnych jest powszechne w formacie współrzędnych DD. Jest to mniej popularne w przypadku DMS lub DDM.

Zobaczmy na przykład, jak zapisać współrzędne dwóch miejsc: Empire State Building w Nowym Jorku — miasta położonego na zachód od południka zerowego i na półkuli północnej — oraz Sydney Opera House — na wschód od południka zerowego i na półkuli południowej.

Oto kilka akceptowalnych form współrzędnych szerokości i długości geograficznej tych miejsc:

 1. Empire State Building:
 • 40.748417, -73.985833 (DD)
 • 40.748417 N, 73.985833 W (DD)
 • 40 44 54.3 φ N, 73 59 9 λ W (DMS)
 1. Opera w Sydney:
 • -33.858611 φ, 151.214167 λ (DD)
 • 33 51.5167 S, 151 12.8500 E (DDM)
 • 33° 51′ 31″ S, 151° 12′ 51″ E (DMS)

Zwróć uwagę, że symbole °, ', " nie są obowiązkowe. Jeśli ich nie używasz, liczby stopni, minut i sekund są oddzielone spacjami.

Jak przeliczyć współrzędne szerokości i długości geograficznej?

Na jeden stopień przypada 60 minut, a na jedną minutę 60 sekund. Oznacza to, że na jeden stopień przypada 3600 sekund. Kiedy zdasz sobie z tego sprawę, wzór DMS na DD stanie się oczywisty:

stopnie dziesiętne = stopnie + minuty/60 + sekundy/3600

Przeliczmy współrzędne szerokości i długości geograficznej Empire State Building. Współrzędne to 40° 44′ 54.3″ N, 73° 59′ 9″ W, gdzie N to Północ (ang. North), a W to Zachód (ang. West). Zatem jego szerokość geograficzna w stopniach dziesiętnych to:

DD = 40 + 44/60 + 54.3/3600 = 40.748417

A długość geograficzna:

DD = 73 + 59/60 + 9/3600 = 73.985833

Współrzędne na półkuli północnej mają wartości dodatnie. Współrzędne na zachód od południka zerowego mają wartości ujemne. Zatem współrzędne geograficzne Empire State Building to: 40.748417 -73.985833.

Przelicznik ze stopni z minutami w zapisie dziesiętnym na stopnie dziesiętne opisuje wzór:

DD = stopnie + minuty w zapisie dziesiętnym / 60

Przelicznik w drugą stronę jest nieco trudniejszy. Ale nie martw się. Wyjaśnimy to krok po kroku poniżej.

Jak przeliczyć współrzędne w DD na DMS, lub DDM?

Aby przekonwertować współrzędne szerokości i długości geograficznej w stopniach dziesiętnych na stopnie z minutami i sekundami 🇺🇸 lub stopnie z minutami w zapisie dziesiętnym wykonaj następujące trzy kroki:

 1. Weź liczbę całkowitą — są to stopnie.
 2. Pomnóż część dziesiętną przez 60.
  • Jeśli chcesz przeliczyć na minuty w zapisie dziesiętnym — to zakończ na tym etapie! Zignoruj trzeci punkt.
  • Jeśli chcesz uzyskać współrzędne w DMS, weź tylko liczbę całkowitą — to są minuty. Przejdź do trzeciego punktu.
 3. Resztę pomnóż przez 60. Wynik to sekundy.

Teraz przekonwertujmy współrzędne opery w Sydney z DD na DMS. Współrzędne to -33.858611 151.214167.

Szerokość geograficzna:

 1. Liczba całkowita z 33.858611 to 33. Stopnie są równe 33.
 2. Część dziesiętna: 0,858611 pomnożona przez 60 równa się 51,51666. Weź liczbę całkowitą - minuty = 51'.
 3. Ponownie weź część dziesiętną - 0,51666 i pomnóż ją przez 60. Otrzymasz liczbę sekund = 31".

Teraz powtórz kroki dla długości geograficznej:

 1. Stopnie są równe 151°.
 2. 0.214167 ⋅ 60 = 12.85: minuty są równe 12'.
 3. 0.85002 ⋅ 60 = 51: sekundy = 51".

Wszystko, co pozostało do zrobienia, to określenie kierunku świata. Szerokość geograficzna jest ujemna, więc znajduje się na południu. Długość geograficzna jest dodatnia. Oznacza to położenie na wschodzie. Zatem współrzędne opery w Sydney to: 33° 51′ 31″ S 151° 12′ 51″ E.

Teraz już wiesz, jak działa nasz konwerter długości i szerokości geograficznej!

FAQ

Co oznacza skrót DDM we współrzędnych?

DDM oznacza stopnie (°) oraz minuty w zapisie dziesiętnym ('). Nazwa to akronim degrees, decimal minutes, z języka angielskiego.

Jak przeliczyć szerokość i długość geograficzną na stopnie dziesiętne?

Aby przeliczyć szerokość i długość geograficzną na stopnie dziesiętne, użyj poniższego wzoru:

stopnie dziesiętne = stopnie + minuty/60 + sekundy/3600

Na przykład współrzędne Białego Domu to 38° 53' 52.6452'' N i 77° 2' 11.6160'' W. Dlatego jego szerokość geograficzna w stopniach dziesiętnych wynosi 38.897957 N, a jego długość geograficzna wynosi 77.036560 W.

Jaki jest przykład formatu DDM?

Przykładem formatu DDM jest 33° 51.5167' S, 151° 12.8500' E. Są to współrzędne Sydney Opera House.

Jak znaleźć współrzędne DDM?

Aby znaleźć współrzędne stopni i minut w zapisie dziesiętnym (DDM) znając stopnie w zapisie dziesiętnym (DD):

 1. Weź liczbę całkowitą — jest ona odpowiednikiem stopni.
 2. Pomnóż część dziesiętną przez 60 — są to minuty dziesiętne.

Na przykład szerokość geograficzna Białego Domu w formacie DD to 38.897957 N. Aby przeliczyć ją na DDM:

 1. Liczba całkowita w 38.897957, czyli 38.
 2. Część dziesiętna 0,897957 pomnożona przez 60 wynosi 53,87742.

Dlatego szerokość geograficzna w formacie DDM wynosi 38° 53.87742' N.

Julia Żuławińska
Coordinates formats:
DD - decimal degrees
DMS - degrees with minutes and decimal seconds
DDM - degrees with decimal minutes
I have the coordinates in..
DD
Do the coordinates have letters?
Yes
Latitude
°
N (North)
Longitude
°
E (East)
Check out 3 similar earth measurements converters 🌐
Degrees minutes secondsLat lon to UTMScale conversion
People also viewed…

Ideal egg boiling

Quantum physicist's take on boiling the perfect egg. Includes times for quarter and half-boiled eggs.

Knots to mph

Are you perplexed by the wind or vessel speed given in knots? Check out this knots to mph converter, and breathe a sigh of relief!

Secretary problem (Valentine's day)

Use the dating theory calculator to enhance your chances of picking the best lifetime partner.

lbs to kg converter

This weight converter from lbs to kg converter will help you convert weight from pounds to kilograms.