Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator leasingowy

Spis treści

Czym jest leasing?Wartość rezydualna w leasinguUmowa leasingowaJak korzystać z naszego kalkulatora leasingu?Przykład — obliczanie kosztu leasinguLeasing a najemLeasing a zakupEkoleasingInne kalkulatory finansoweFAQs

Omni kalkulator leasingowy pomoże ci określić miesięczne i całkowite opłaty za leasing. Aby to zrobić, musisz znać wartość początkową i końcową aktywa, które chcesz wziąć w leasing, stopę procentową danej oferty oraz okres leasingu. Nasz kalkulator leasingowy może pomóc ci w podjęciu decyzji, na którą ofertę się zdecydować. W artykule znajdziesz odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Czym jest leasing?
 • Z czego składa się umowa leasingowa?
 • Co to jest wartość rezydualna?
 • Jak obliczyć koszt leasingu?
 • Co jest bardziej opłacalne: leasing czy zakup gotówkowy?
 • Co jest bardziej opłacalne: leasing czy najem?
 • Czym jest ekoleasing?

Wytłumaczymy ci jak korzystać z naszego niesamowitego kalkulatora leasingowego, aby podejmować decyzje finansowe szybciej i mądrzej.

Czym jest leasing?

Powszechnie przyjęta definicja leasingu mówi, że jest to umowa pomiędzy dwiema stronami — leasingobiorcą i leasingodawcą — w której ten pierwszy płaci drugiemu za użytkowanie określonego dobra lub składnika aktywów.

Leasingobiorca jest tym, który korzysta z danego dobra (lub, bardziej formalnie, tym, który uzyskuje prawo do korzystania z aktywa w zamian za regularne płatności).

Leasingodawca jest prawnym właścicielem danego dobra. Zazwyczaj leasingobiorca zgadza się przestrzegać pewnych dodatkowych zasad dotyczących korzystania z przedmiotu leasingu. Na przykład, w umowie leasingu samochodu można stwierdzić, że leasingobiorca może używać samochodu wyłącznie do celów osobistych.

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie rodzaje majątku osobistego lub nieruchomości mogą być przedmiotem leasingu. Najczęściej leasingowane aktywa to:

 • Samochody;
 • Budynki (mieszkania, domy jednorodzinne itp.);
 • Surowe grunty;
 • Meble;
 • Różne rodzaje sprzętu specjalnego (np. maszyny); oraz
 • Inne rodzaje nieruchomości.

Zgodnie z umową leasingu, leasingobiorca jest uprawniony do korzystania ze składnika aktywów w zamian za regularne płatności („stawka leasingu” w przypadku leasingu samochodu lub „czynsz” w przypadku leasingu mieszkania). Płatności są określone w umowie i zazwyczaj są równe różnicy między wartością początkową przedmiotu leasingu (zwaną wartością transakcyjną lub skapitalizowanym kosztem) a jego wartością końcową. Leasingobiorca musi przestrzegać dodatkowych warunków regulujących prawidłowe użytkowanie składnika aktywów. Na przykład, umowa może określać, że możesz używać leasingowanego samochodu tylko do celów biznesowych lub że nie możesz mieć zwierząt domowych w leasingowanym mieszkaniu itp. Inne koszty, które musisz wziąć pod uwagę, to zaliczki, depozyty i inne opłaty nałożone przez leasingodawcę.

Umowa najmu jest zazwyczaj określona na pewien okres, po którego upływie najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot leasingu wynajmującemu. Czasami leasingobiorca ma możliwość wykupienia przedmiotu od leasingodawcy za jego wartość rezydualną (procent tego, ile kosztowałby nowy przedmiot). Jest to popularna opcja w przypadku samochodów i sprzętu biznesowego.

Wartość rezydualna w leasingu

Jednym z podstawowych pojęć używanych w umowie leasingu jest wspomniana wcześniej wartość rezydualna (czasami określana jako kwota wykupu lub wartość końcowa). Choć termin ten jest dość prosty do przyswojenia, często jest przyczyną nieporozumień i błędów popełnianych przez leasingobiorców.

Mówiąc najprościej, wartość rezydualna to szacunkowa kwota, jaką dany składnik aktywów będzie wart na koniec okresu leasingu. Innymi słowy, wartość rezydualna jest szacunkową ceną, za jaką można sprzedać przedmiot leasingu po zakończeniu umowy. Formalnie wartość rezydualną definiuje się jako wartość początkową pomniejszoną o amortyzację.

Kwota ta jest zawarta w umowie leasingu i ma bezpośredni wpływ na koszty leasingu (o czym mówimy w sekcji Przykład — obliczanie kosztu leasingu). Zasadą jest, że im dłuższy okres leasingu, tym niższa wartość końcowa. Wyjątkiem od tej reguły mogą być nieruchomości, które — ze względu na ogólny wzrost cen nieruchomości — czasami mogą mieć wyższe wartości końcowe po okresie leasingu.

Umowa leasingowa

Z formalnego punktu widzenia umowa leasingu jest umową prawną podpisywaną przez dwie strony zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju. Nie ma jednej i uniwersalnej formy lub treści umowy leasingu. Możesz jednak wskazać następujące wspólne elementy każdej umowy:

 • Dane osobowe stron umowy (leasingobiorcy i leasingodawcy);

 • Informacje niezbędne do identyfikacji przedmiotu leasingu (np. w przypadku leasingu samochodu może to być numer VIN);

 • Data rozpoczęcia i czas trwania umowy;

 • Szczegółowe postanowienia dotyczące przyznania prawa do korzystania z tego przedmiotu;

 • Postanowienia dotyczące kaucji i warunków jej zwrotu;

 • Lista dodatkowych warunków;

 • Postanowienia dotyczące konieczności zapewnienia ubezpieczenia (najczęstsze zakresy ubezpieczenia to: przeciw naturalnym katastrofom oraz przeciw kradzieży);

 • Postanowienia dotyczące sposobu użytkowania;

 • Postanowienia dotyczące tego, która strona jest odpowiedzialna za konserwację;

 • Warunki przedłużenia umowy (jeśli dotyczy); oraz

 • Klauzule dotyczące rozwiązania umowy.

Ponadto niektóre rodzaje umów leasingowych mogą zawierać określone klauzule wymagane przez prawo w danym państwie.

Jak korzystać z naszego kalkulatora leasingu?

Korzystanie z Omni kalkulatora leasingowego jest bardzo proste:

 1. Przede wszystkim musisz określić wartość produktu (wartość transakcji) środka trwałego, który chcesz wziąć w leasing. Ponadto możesz podać wartość wkładu własnego w formie stałej kwoty lub jako procent wartości produktu.

 2. Po drugie, spróbuj oszacować wartość końcową (wycenę tego, ile towar będzie wart na koniec okresu leasingu) składnika aktywów, który chcesz leasingować. Możesz to zrobić w formie stałej wartości lub jako procent początkowej wartości produktu.

 3. Następnie musisz podać oprocentowanie danej oferty leasingowej.

 4. I wreszcie, należy podać okres leasingu w latach i miesiącach.

Kalkulator rat leasingowych oszacuje również miesięczne płatności. Kalkulator obliczy również całkowitą ratę leasingu, całkowite odsetki do zapłacenia oraz całkowity koszt posiadania leasingowanej nieruchomości.

Podsumowując, nasz inteligentny kalkulator leasingu pomoże ci podejmować mądre decyzje finansowe. Dzięki mobilnej wersji naszej aplikacji możesz korzystać z naszego kalkulatora leasingu gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz.

Przykład — obliczanie kosztu leasingu

Zastanawiasz się, jak działa leasing? Jakie są koszty leasingu? A może chcesz podjąć decyzję czy lepiej leasingować, czy kupić środek trwały?

Przygotowaliśmy łatwy do zrozumienia przykład, który pomoże ci znaleźć odpowiedzi na te pytania. Po uważnym przestudiowaniu tego przykładu nie powinno być żadnych problemów ze zrozumieniem mechanizmu działania leasingu. Wierzymy również, że dzięki przedstawionemu przykładowi będziesz w stanie podejmować mądre decyzje finansowe i samodzielnie dbać o bezpieczeństwo twojego portfela.

Znając podstawowe zasady leasingu, spróbujmy obliczyć miesięczne raty w przykładowej umowie leasingowej.

Po pierwsze, załóżmy, że chcesz wziąć w leasing środek trwały o wartości 30 000 złotych (jest to cena detaliczna środka trwałego, który chcesz kupić; w naszym kalkulatorze jest to wartość przedmiotu). Koszt leasingu jest ustalony przez leasingodawcę na stałym poziomie 4% (jest to oprocentowanie), uzgodniona wpłata własna wynosi 5000 złotych, długość leasingu wynosi cztery lata (48 miesięcy), a wartość końcowa przedmiotu leasingu po tym okresie wynosi 14 000 złotych.

Aby obliczyć miesięczne opłaty leasingowe w tym przykładzie, musisz wykonać następujące czynności:

 • Po pierwsze, oblicz kwotę leasingu. Jest to różnica między ceną detaliczną a wpłatą własną. W naszym przykładzie jest to:

  30 000 zł - 5000 zł = 25 000 zł

 • Oblicz wysokość miesięcznej raty za pomocą następującego wzoru:

  rata miesięczna = (kwota leasingu × oprocentowanie × (1 + oprocentowanie) ^ okres - wartość końcowa × oprocentowanie) / ((1 + oprocentowanie) ^ okres - 1)

  Zatem:

  rata miesięczna = (25 000 zł × 0,04 × (1 + 0,04)^48 - 14 000 zł × 0,04) / ((1 + 0,04)^48 - 1) = 295,04 zł

 • Teraz możesz obliczyć całkowitą sumę płatności w rozważanej umowie leasingu (sumę wszystkich miesięcznych płatności). Wzór jest następujący:

  okres × rata miesięczna = całkowita suma

  Tak więc w naszym przykładzie:

  48 miesięcy × 295,04 zł = 14 161,74 zł

 • Możesz również obliczyć wartość odsetek do zapłaty (w praktyce jest to rzeczywisty koszt leasingu). Aby to zrobić, musisz użyć następującego wzoru:

  wpłata własna + całkowita suma + wartość końcowa - wartość przedmiotu = wartość odsetek

  Czyli:

  5000 zł + 14 161,74 zł + 14 000 zł - 30 000 zł = 3161,74 zł

 • Wreszcie, możesz również obliczyć całkowity koszt posiadania (TCO, ang. total cost to own) samochodu po zakończeniu leasingu. Jest to wartość produktu plus całkowite odsetki. Tak więc:

  30 000 zł + 3161,74 zł = 33 161,74 zł

  Kwota ta pokazuje całkowity koszt, który musisz pokryć, aby posiadać aktywa po okresie leasingu. Jeśli chcesz wiedzieć, czy bardziej opłacalny jest zakup, czy leasing tego aktywa, powinieneś porównać tę kwotę z kosztem zakupu na kredyt (w tym celu możesz skorzystać z naszego kalkulatora pożyczki gotówkowej 🇺🇸).

Leasing a najem

Leasing i najem na pierwszy rzut oka wydają się być niemal identyczne: płacisz określoną kwotę za prawo do korzystania z danego aktywa przez określony okres. Jest jednak pewna różnica: umowa leasingowa jest znacznie bardziej rygorystyczna niż umowa najmu. Spójrzmy na prosty przykład: gdy wynajmujesz mieszkanie, zawsze możesz wyprowadzić się wcześniej lub zapłacić czynsz nieco później niż uzgodniono z wynajmującym. Ponadto wynajmujący może zmienić warunki umowy z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie możesz tego zrobić w ramach leasingu.

Jeśli leasingujesz mieszkanie na trzy lata, to konieczne jest płacenie miesięcznej stawki niezależnie od tego, czy z niego korzystasz, czy nie. Po podpisaniu umowy leasingu żadna ze stron nie może od niej odstąpić, w przeciwnym razie mogą zostać nałożone kary. Z tego też powodu na leasing mieszkania decydują się niemal wyłącznie podmioty prawne.

Leasing a zakup

Różnica między leasingiem a zakupem aktywów polega zasadniczo na tytule własności. Kiedy leasingujesz aktywa, własność pozostaje po stronie leasingodawcy, masz jedynie prawo do korzystania z danego przedmiotu przez określony czas. Jednak większość z nas nie ma wystarczającej ilości gotówki, aby kupić aktywa takie jak samochody. Zazwyczaj musimy wziąć pożyczkę.

Zastanawiasz się, którą opcję wybrać? Zapoznaj się z najważniejszymi różnicami:

 1. Koszt. Możesz myśleć, że leasing samochodu jest lepszą opcją pod względem finansowym, ale tak nie jest. Nawet jeśli miesięczna rata leasingowa jest niższa niż rata kredytu, płacisz wyższe odsetki od leasingu (jeśli chcesz obliczyć odsetki proste, możesz skorzystać z naszego kalkulatora odsetek. Kalkulator procentu składanego pozwala obliczyć stopę procentową w bardziej skomplikowanych przypadkach). Ponadto leasingobiorca jest często obciążany różnymi opłatami i innymi dodatkowymi kosztami (takimi jak opłaty za rozpoczęcie leasingu i opłaty za wykup), które mogą tylko zwiększyć całkowity koszt.

 2. Wypowiedzenie umowy. Biorąc kredyt na zakup samochodu, możesz go sprzedać w dowolnym momencie. Pieniądze ze sprzedaży możesz również przeznaczyć na spłatę salda kredytu. Jeśli chcesz zakończyć umowę leasingową wcześniej, musisz liczyć się z karami, które mogą być równie kosztowne, jak trzymanie się umowy.

 3. Płynność finansowa. Po zakończeniu kredytu jesteś właścicielem samochodu i możesz go wykorzystać do opłacenia następnego. W przypadku leasingu musisz zwrócić samochód i samodzielnie sfinansować zakup lub leasing innego pojazdu.

 4. Użytkowanie. Kupując samochód, możesz jeździć nim do woli i nie musisz się martwić, że dzieci rozleją napoje lub lody na tapicerkę (może to jednak obniżyć wartość auta). W ramach umowy leasingu zazwyczaj będziesz mieć limit kilometrów i będziesz musiał/a zapłacić za wszelkie uszkodzenia, które nie wynikają ze standardowej eksploatacji.

Możesz określić koszt leasingu za pomocą naszego kalkulatora leasingu. Jeśli chcesz dokonać podobnych obliczeń kredytowych, zapoznaj się z naszym kalkulatorem kredytu hipotecznego 🇺🇸.

Ekoleasing

Czy znasz pojęcie „ekoleasing”? Warto wiedzieć, co ono oznacza, gdyż w ostatnich latach jego popularność znacznie wzrosła. Ogólnie rzecz biorąc, ekoleasing to rodzaj leasingu, w którym dany towar jest wynajmowany na określony czas, po czym jest zwracany leasingodawcy (zazwyczaj producentowi), który następnie oddaje dane aktywa do recyklingu.

Przykładem ekoleasingu jest leasing telewizora. W tym przypadku konsument podpisuje umowę z producentem telewizora. Zgodnie z umową, konsument ma prawo do korzystania z telewizora przez np. 15 000 godzin. Po tym okresie zwraca telewizor do firmy, która następnie poddaje go recyklingowi.

Ekoleasing różni się od „klasycznego” leasingu w następujących aspektach:

 • Nie wymaga podpisania formalnej umowy leasingowej — ekoleasing jest podobny do zwykłego zakupu gotówkowego.

 • Leasing ekologiczny dotyczy zwykle urządzeń i innych stosunkowo tanich produktów gospodarstwa domowego. Prawie nigdy nie jest stosowany w przypadku gruntów, nieruchomości i drogich produktów. Nie ma również zastosowania do umów B2B.

 • Zazwyczaj okres ekoleasingu jest mniej więcej równy okresowi życia produktu. Oznacza to, że produkt można wynająć tylko raz, zanim zostanie zwrócony firmie i poddany recyklingowi.

Jedną z najważniejszych zalet ekoleasingu jest jego przyjazność dla środowiska — dzięki temu rozwiązaniu marnuje się mniej materiałów, które są odzyskiwane i ponownie wykorzystywane. Ponadto dzięki procesowi recyklingu, producent może wyprodukować nowe urządzenia niższym kosztem, więc są one tańsze dla klienta.

Inne kalkulatory finansowe

Teraz gdy już wiesz, jak wykonać obliczenia związane z leasingiem i jak korzystać z naszego kalkulatora leasingowego, nadszedł czas, aby znaleźć inne aplikacje, które pomogą ci podjąć mądre decyzje dotyczące finansów osobistych.

FAQs

Jaka jest różnica między leasingiem a finansowaniem?

Istnieją podstawowe różnice pomiędzy leasingiem a finansowaniem aktywów:

 • Leasing obejmuje wynajem aktywów. Leasingobiorca otrzymuje dostęp do danego przedmiotu w zamian za miesięczne płatności. Pod koniec okresu przedmiot leasingu jest zwracany lub wykupowany.
 • Finansowanie oznacza pożyczenie pieniędzy na zakup aktywów. Osoba finansująca dany przedmiot staje się jego właścicielem od pierwszego dnia i spłaca miesięczne raty o określonej wysokości.

Kiedy powinienem wziąć samochód w leasing?

Powinieneś rozważyć leasing pojazdu, jeśli:

 • Lubisz posiadać nowe samochody, wymieniając je co kilka lat;
 • Zależy ci na niższych ratach w porównaniu z kredytem gotówkowym;
 • Nie chcesz długoterminowego zobowiązania lub własności;
 • Szacujesz, że nie przekroczysz ustalonego limitu przebiegu; oraz
 • Wolisz uniknąć większych kosztów utrzymania.

Zawsze zapoznaj się z warunkami konkretnej oferty i upewnij się, że możesz sobie pozwolić na miesięczne płatności.

Czy mogę otrzymać leasing, jeśli jestem wpisany do BIK?

Negatywna historia BIK nie wpływa pozytywnie na szanse uzyskania atrakcyjnej oferty leasingowej. W momencie składania podania, leasingodawca ma możliwość weryfikacji, czy osoba składająca wniosek nie posiada niekorzystnych wpisów kredytowych. Jednakże samo posiadanie złych opinii w BIK nie wyklucza automatycznie możliwości uzyskania finansowania.

Czy mogę wziąć samochód w leasing do 1000 złotych miesięcznie?

Tak, określone modele mogą być dostępne w tym budżecie. Na przykład, dealer może zaoferować ci leasing w wysokości 1000 złotych na mały, kompaktowy samochód. Specyficzne warunki mogą się różnić w zależności od dealera oraz leasingodawcy.

Podstawowe informacje

Check out 49 similar debt management calculators 💳
10/1 ARM28/36 RuleAmortization...46 more