Omni Calculator logo

Kalkulator średniej

Created by Mateusz Mucha
Reviewed by Jack Bowater
Translated by Wojciech Sas, PhD and Aleksandra Zając, MD
Last updated: Apr 30, 2024


Omni kalkulator średniej obliczy średnią z maksymalnie trzydziestu liczb. Interesującym aspektem naszego narzędzia jest to, że można zobaczyć, jak zmienia się średnia w miarę wprowadzania kolejnych wartości. Zanim skorzystasz z kalkulatora, warto dowiedzieć się, jak obliczyć średnią, na wypadek gdyby zabrakło internetu i nie było możliwości dostępu do naszego kalkulatora.

🙋 Istnieją również inne metody szacowania wartości średniej. Nasz kalkulator średniej geometrycznej 🇺🇸 pomoże ci zrozumieć koncepcję średniej geometrycznej i obliczyć wynik w ciągu sekundy.

Jak korzystać z kalkulatora średniej

Chcesz szybko nauczyć się korzystać z naszego kalkulatora średniej i w pełni wykorzystać jego funkcje? Podążaj za poniższymi krokami:

 1. Zacznij od wprowadzenia wartości do kalkulatora. Możesz wprowadzić do 50 liczb, ale nie musisz wypełniać wszystkich pozycji, jeśli ich nie potrzebujesz.

 2. Podczas wprowadzania liczb kalkulator automatycznie obliczy dla ciebie średnią. Średnia jest wyświetlana jako suma wszystkich wartości, które wprowadziłeś, podzielona przez całkowitą liczbę wartości.

 3. Interfejs został zaprojektowany w sposób dynamiczny. Gdy dojdziesz do ósmego wpisu, pole dla dziewiątej liczby pojawi się automatycznie. Nowe rzędy będą pojawiały się w analogiczny sposób.

 4. Nie musisz naciskać przycisku obliczania; średnia aktualizuje się natychmiast po każdym wpisie. Możesz więc dodawać lub usuwać liczby w zależności od potrzeb, a kalkulator odpowiednio dostosuje średnią.

Na przykład, jeśli chcesz obliczyć średnią z testu klasowego, po prostu wprowadź wynik każdego ucznia do kalkulatora. Jeśli wyniki wynoszą 56, 75, 88, 45 i 92, kalkulator określi średnią na 71,2.

Kalkulator może być również używany dla większych zestawów danych. Załóżmy, że masz zbiór 30 odczytów temperatury z eksperymentu naukowego; po prostu wprowadzaj każdy odczyt do kalkulatora. Gdy wprowadzisz 30. odczyt, średnia wszystkich 30 temperatur zostanie automatycznie obliczona i przedstawiona.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o koncepcji średniej, jej znaczeniu w różnych dziedzinach i jak się ją oblicza.

Jak obliczyć średnią?

Średnia zbioru liczb jest po prostu sumą liczb podzieloną przez całkowitą liczbę wartości w zbiorze. Na przykład, załóżmy, że chcemy uzyskać średnią z 24, 55, 17, 87 i 100. Wystarczy obliczyć sumę tych liczb: 24 + 55 + 17 + 87 + 100 = 283 i podzielić przez 5, aby otrzymać 56,6. Prosty problem, taki jak ten, można rozwiązać ręcznie bez większych problemów, ale w przypadku bardziej złożonych liczb z wieloma cyframi po przecinku, wygodniej jest użyć naszego kalkulatora. Zauważ, że kalkulator średniej oceny wykonuje podobne rachunki — oblicza średnią ocenę biorąc pod uwagę liczbę głosów z zakresu od 1 do 5.

Podobne koncepcje dotyczące średnich

Kalkulator średniej ważonej umożliwia przypisanie wag do każdej liczby. Waga liczby jest wskaźnikiem jej ważności. Powszechnym typem obliczanej średniej ważonej jest średnia ocen w szkole. Sprawdź nasz dedykowany kalkulator średniej ocen 🇺🇸, żeby uzyskać więcej informacji. Aby zrobić to samodzielnie, wykonaj następujące kroki:

 1. Pomnóż wartość oceny przez jej wagę.

 2. Wykonaj tę czynność dla wszystkich ocen (sprawdziany, kartkówki, aktywność, itd.) i oblicz sumę.

 3. Podziel sumę iloczynów przez sumę wszystkich wag.

Załóżmy, że oceny to 5 z kartkówki z wagą 3, dwie 4 ze sprawdzianów z wagami 4 i 3 za zadanie domowe z wagą 2. Średnia ocen wynosi w tym przypadku (5·3 + 4·4 + 4·4 + 3·2) / (3 + 4 + 4 + 2) = 53/13 = 4,08.

Należy zauważyć, że Omni kalkulator średniej obliczy wartość średnią dla wszystkich wartości, które mają jednakowe wagi, w przeciwieństwie do narzędzi wymienionych powyżej. W statystyce traktujemy średnią jako miarę tendencji centralnej.

FAQ

Jakie są cztery parametry określające zbiór?

Najważniejsze cztery parametry określające zbiór danych to średnia, mediana, moda i przedział. Średnią znajduje się poprzez zsumowanie wszystkich wartości i podzielenie sumy przez liczbę wartości. Mediana to wartość środkowa zbioru (lub średnia z dwóch wartości środkowych, jeśli zbiór jest parzysty). Moda to najczęściej występujący element w zbiorze, a przedział to różnica między najwyższą i najniższą wartością.

Dlaczego obliczamy średnią?

Obliczamy średnie, ponieważ są one bardzo użytecznym sposobem prezentacji dużej ilości danych. Zamiast przekopywać się przez setki lub tysiące wartości, mamy jedną liczbę, która zwięźle podsumowuje cały zestaw. Chociaż istnieją pewne problemy ze średnimi, takie jak elementy odstające, które przekłamują faktyczną średnią, to są one użyteczne do porównywania danych na pierwszy rzut oka.

Dlaczego średnie są mylące?

Średnie mogą być mylące z wielu powodów. Najlepiej reprezentują one równomiernie rozłożone krzywe dzwonowe, gdzie większość wyników znajduje się w środku, a niewiele na krańcach. Jednak nawet jeden bardzo odległy punkt może drastycznie zmienić średnią, więc takie anomalie są często wykluczane, ale nie zawsze. Jednocześnie ludzie mają tendencję do interpretowania średnich jako doskonałych reprezentacji, co prowadzi do braku chęci zrozumienia niuansów danych. Wreszcie, często używamy średnich do przewidywania indywidualnych przypadków, które często są bardzo niedokładne.

Jak obliczyć średnią ocen?

Aby obliczyć średnią ocen:

 1. Pomnóż każdą ocenę przez przypisane do niej punkty lub wagę. Jeśli oceny nie są ważone, pomiń ten krok.

 2. Dodaj wszystkie ważone iloczyny (lub tylko oceny, jeśli nie są ważone).

 3. Podziel uzyskaną sumę przez sumę wszystkich wag.

 4. Otrzymany iloraz to końcowa średnia ocen.

Jak obliczyć średnią ważoną?

Aby wyznaczyć średnią ważoną:

 1. Pomnóż każdą liczbę przez jej wagę.

 2. Dodaj wszystkie ważone iloczyny do siebie.

 3. Podziel sumę iloczynów przez sumę wszystkich wag.

 4. Otrzymany iloraz jest średnią ważoną.

Czy średnia jest lepsza niż moda?

Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, czy średnia jest lepsza od mody — zależy to w głównej mierze od zestawu danych, który mamy przed sobą. Jeśli dane są rozłożone zgodnie z rozkładem normalnym i nie mają elementów odstających, to prawdopodobnie najlepiej użyć średniej, ponieważ przedstawi ona najbardziej reprezentatywną wartość. Moda jest jednak bardziej odporna i przedstawi najbardziej powszechną wartość, niezależnie od elementów odstających. Moda powinna być zawsze używana w przypadku danych kategorialnych — czyli danych z odrębnymi grupami — ponieważ grupy nie są ciągłe.

Jak obliczyć średnią wartość procentową w Excelu?

Chociaż łatwiej jest użyć Omni kalkulatora średniej, to aby obliczyć średnią wartość procentową w programie Excel:

 1. Wprowadź żądane dane, np. z komórek od A1 do A10.

 2. Podświetl wszystkie komórki, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Formatuj komórki.

 3. W polu Formatuj komórki, w sekcji Liczba, wybierz Procenty i określ żądaną liczbę miejsc dziesiętnych.

 4. W innej komórce wpisz =ŚREDNIA(komórka 1; komórka 2; …). W naszym przykładzie będzie to =ŚREDNIA(A1:A10).

 5. Ciesz się swoją średnią!

Czy można uśrednić średnie?

Można uśredniać średnie, ale często jest to bardzo niedokładne i należy to robić ostrożnie. Załóżmy, że mamy dwa kraje, jeden z populacją 10 milionów i PKB wynoszącym 30 000 €, a drugi z populacją 10 000 i PKB wynoszącym 2000 €. Średnie PKB na kraj wynosi 16 000 €, podczas gdy średnie PKB na osobę wynosi około 30 000 €, oba zupełnie różne parametry pokazujące całkowicie inne rzeczy — więc zachowaj czujność.

Co jest lepsze, średnia czy mediana?

To czy należy używać średniej, czy mediany, zależy od analizowanych danych. Jeśli dane są rozłożone zgodnie z rozkładem normalnym i nie mają elementów odstających, to prawdopodobnie lepiej użyć średniej, chociaż wartość będzie dość podobna do mediany. Jeśli dane są mocno asymetryczne, należy użyć mediany, ponieważ jest ona mniej podatna na wpływ wartości odstających.

Czy średnia średnich jest dokładna?

Średnia średnich nie jest precyzyjna — w większości przypadków. Dane mogą być niedokładne z powodu dwóch głównych czynników, zmiennych ukrytych i średnich ważonych. Zmienne ukryte to takie, w których poprzez uśrednienie średnich tracimy część informacji, która zapewnia lepszy wgląd w dany temat. Inną kwestią jest nieważenie średnich, gdy jest to potrzebne. Jeśli, powiedzmy, liczba odwiedzających zmienia się co miesiąc, brak ważenia w stosunku do liczby osób spowoduje utratę informacji.

Mateusz Mucha
Mean average formula
Values (you may enter up to 50 numbers)
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
Check out 32 similar journalist's guide calculators
PercentagePercentage changeConvert fraction to percentage… 29 more
People also viewed…

(Reduced) row echelon form

The (reduced) row echelon form calculator uses the Gauss (or Gauss-Jordan) elimination to find the solution of a system of up to three equations.

Black hole collision

The Black Hole Collision Calculator lets you see the effects of a black hole collision, as well as revealing some of the mysteries of black holes, come on in and enjoy!

Body fat

Use our free Body Fat Calculator, based on BMI, to determine your body fat percentage and explore your ideal body fat range.

Sum of linear number sequence

The sum of a linear number sequence calculator adds up numbers in a linear sequence.