Omni calculator
Ostatnia aktualizacja:

Kalkulator energii fotonów

Spis treści

Prawo PlanckaJak obliczyć energię fotonuKalkulator energii fotonówFAQs

Za pomocą tego kalkulatora energii fotonów możesz zbadać związek między długością fali i częstotliwością fotonu a jego energią. Przeczytaj poniższy tekst, aby dowiedzieć się, jak obliczyć energię fotonu i czym jest prawo Plancka.

Prawo Plancka

Światło wydaje się wykazywać właściwości falowe. Ulega dyfrakcji, interferencji i załamaniu. Jednak na poziomie kwantowym jest ono przenoszone przez maleńki kwant energii zwany fotonem. Energia fotonu zależy wyłącznie od długości fali oraz częstotliwości. Ponieważ światło przemieszcza się, no cóż, z szybkością światła, możemy użyć częstotliwości lub długości fali do jego opisania. Możesz sprawdzić nasz kalkulator długości fali, aby zbadać związek między długością fali a częstotliwością.

Wracając do fotonów, jaka jest ich energia? Energia pojedynczego fotonu to niewielka liczba określona prawem Plancka. Prawo Plancka wiąże częstotliwość fotonu z jego energią poprzez stałą Plancka hh równą:

h=6, ⁣62611034 J ⁣ ⁣s\small h = 6,\!6261 \cdot 10^{-34}\ \text{J}\!\cdot\!\text{s}

Stała Plancka zapisana jest w formie (energia)·(czas) i możesz myśleć o niej jako o współczynniku konwersji energii na częstotliwość.

💡 Może cię również zainteresować nasz kalkulator efektu fotoelektrycznego 🇺🇸.

Jak obliczyć energię fotonu

Możesz to obliczyć za pomocą poniższego wzoru:

E=hcλ=hf\small E = \frac{hc}{\lambda} = hf

gdzie:

 • EE — energia fotonu
 • hh — stała Plancka
 • cc — szybkość światła
 • λλ — długość fali fotonu
 • ff — częstotliwość fotonu

To równanie daje nam energię pojedynczego, niepodzielnego kwantu światła i pozwala nam myśleć o świetle jako o zbiorze cząsteczek. Prawdziwy jest również alternatywny opis obiektów materialnych, w którym o zwykłych cząstkach, takich jak elektrony, możemy myśleć jak o falach. Sprawdź nasz kalkulator długości fali de Broglie'a 🇺🇸, aby dowiedzieć się więcej o tej koncepcji.

Kalkulator energii fotonów

Energia pojedynczego fotonu jest niewielką liczbą, ponieważ stała Plancka jest bardzo mała. Energia pojedynczego fotonu zielonego światła o długości fali 520 nm ma energię 2,38 eV. Możesz użyć kalkulatora energii fotonów, aby zbadać związek między energią fotonu a jego częstotliwością lub długością fali.

FAQs

Jak obliczyć energię fotonu?

Aby obliczyć energię fotonu, wykonaj następujące kroki:

 1. Jeśli znasz długość fali, oblicz częstotliwość za pomocą następującego wzoru:
  f = c/λ
  gdzie c jest prędkością światła, f częstotliwością, a λ długością fali.
 2. Jeśli znasz częstotliwość, możesz znaleźć energię fotonu ze wzoru Plancka:
  E = h ⋅ f

gdzie h jest stałą Plancka: h = 6,62607015⋅10⁻³⁴ m²·kg/s
3. Pamiętaj o konwersji jednostek, aby zachować spójność!

Które fotony mają największą energię?

Fotony o krótszej długości fali niosą ze sobą wyższą energię: krótsza długość fali odpowiada wyższej częstotliwości, a dzięki prawie Plancka E = h ⋅ f wiemy, że częstotliwość jest wprost proporcjonalna do energii.

Obszar widma, który zawiera najbardziej energetyczne fotony, jest związany z promieniowaniem jonizującym. Od ekstremalnego światła ultrafioletowego poprzez promienie rentgenowskie, dochodzimy do promieni gamma, najbardziej energetycznego promieniowania znanego naukowcom.

Jaka jest energia fotonu o długości fali 450 nm?

Energia tego fotonu wynosi 2,75 eV. Aby znaleźć ten wynik:

 1. Znajdź częstotliwość: podziel prędkość światła przez długość fali:

  f = 3⋅10⁹ m/s / 4,50⋅10⁻⁷ m = 666,2⋅10¹² Hz = 666,2 THz

 2. Pomnóż częstotliwość przez stałą Plancka:

  E = h ⋅ f = 666⋅10¹² Hz ⋅ 6,626⋅10⁻³⁴ m²-kg/s = 4,41⋅10⁻¹⁹ J

 3. Podziel ten wynik przez ładunek elektronu, e, aby znaleźć energię w elektronowoltach:

  E [ev] = E [J]/e = 2,75 eV

To wszystko!

Jakie są energie fotonów w widmie elektromagnetycznym?

Energie fotonów w widmie elektromagnetycznym są bardzo zróżnicowane:

 • Fale radiowe o ekstremalnie niskich częstotliwościach mają energie rzędu femtoelektronowolta. Ich długość fali może sięgać milionów metrów!

 • „Normalne” fale radiowe (te emitowane przez stacje FM) mają energie rzędu setek nanoelektronowoltów.

 • Światło widzialne ma energie od 1,5 eV do 3,3 eV.

 • Promienie rentgenowskie są co najmniej tysiąc razy bardziej energetyczne niż światło widzialne, mieszcząc się w zakresie keV.

 • Promienie gamma, najbardziej energetyczne promieniowanie EM, mają energie powyżej megaelektronowolta: jeśli uderzą w jakikolwiek materiał, jego uszkodzenie jest pewne!

Check out 14 similar quantum mechanics calculators ⚛️
Bohr modelCompton scatteringCompton wavelength...11 more