Kalkulator funduszy inwestycyjnych

Created by Mateusz Tkaczyk
Reviewed by Bogna Szyk and Jack Bowater
Translated by Dawid Siuda and Joanna Śmietańska, PhD
Based on research by
Sandra Carlsson, Erika Eikner Mutual Fund Performance; UMEA School of Business; 2020
Last updated: Jan 18, 2024


Omni kalkulator funduszy inwestycyjnych jest pomocnym narzędziem, które pozwala znaleźć kwotę pieniędzy, którą możesz uzyskać po zakończeniu okresu inwestycyjnego w dany fundusz. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych do kalkulatora będziesz w stanie ustalić zwrot z funduszu inwestycyjnego — czyli kwotę pieniędzy zarobionych w danym okresie. Istnieje wiele rodzajów funduszy inwestycyjnych, ale wszystkie oferowane przez nich produkty klasyfikujemy jako instrumenty finansowe, które pomagają dywersyfikować nasze portfele aktywów. Przeczytaj poniższą sekcję, aby dowiedzieć się, jak działają fundusze inwestycyjne.

W dalszej części artykułu znajdziesz również definicję funduszu inwestycyjnego, ale najpierw powiemy ci, jak korzystać z naszego kalkulatora.

Jak korzystać z kalkulatora funduszy inwestycyjnych?

Nasze narzędzie pomoże ci obliczyć zwrot z inwestycji w dany fundusz na podstawie podanych przez ciebie danych. Wykonaj poniższe kroki, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystać z naszego kalkulatora Omni:

 1. Zastanów się nad typem inwestycji. Możesz wybrać pomiędzy systematycznymi wpłatami, czyli comiesięcznymi, stałymi wpłatami do twojego funduszu, a inwestycją jednorazową — wybierz jedną z opcji przed wprowadzeniem innych danych. Jeśli nie jesteś zaznajomiony/a z koncepcją stałych wpłat, nasz kalkulator systematycznego planu inwestycyjnego 🇺🇸 może pomóc ci w zrozumieniu tej idei.

 2. W zależności od poprzedniego wyboru wprowadź wartość miesięcznej wpłaty lub jednorazowej inwestycji.

 3. W następnym wierszu wpisz oczekiwany zwrot z funduszu inwestycyjnego.

 4. Podaj okres inwestycji — czyli czas jej trwania.

 5. Gratulacje! Właśnie obliczyłeś/aś swój zwrot z inwestycji w fundusz inwestycyjny! Ostatnia linia to całkowita kwota, jaką otrzymasz — suma twojego wkładu i odsetek zgromadzonych w trakcie jej trwania.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Definicja funduszu inwestycyjnego mówi nam, że jest to osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest inwestowanie zgromadzonych środków. Pieniądze są zbierane od wielu inwestorów, a następnie lokowane w określone instrumenty finansowe; te instrumenty finansowe obejmują akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne i inne aktywa. Dzięki funduszom inwestycyjnym mali lub indywidualni inwestorzy mają dostęp do zdywersyfikowanego portfela bez konieczności inwestowania dużych środków. Jak więc działają fundusze inwestycyjne, skoro pozwalają inwestorom wpłacić nawet niewielką kwotę gotówki, aby stać się częścią dużej inwestycji?

Jak działają fundusze inwestycyjne?

Gdy wpłacisz swoje pieniądze do funduszu inwestycyjnego, staniesz się częściowym właścicielem całego portfolio aktywów, w które dany fundusz zainwestował — podobnie jak w przypadku inwestycji w akcje. Dodając wartość aktywów zawartych w funduszu, otrzymasz kluczowy wskaźnik wartości aktywów netto (NAV, Net Asset Value).

NAV zmienia się za każdym razem, gdy fundusz jest wyceniany, a jego częstotliwość zależy od polityki danego funduszu. NAV jest podobny do ceny akcji, reprezentuje cenę jednego udziału w funduszu inwestycyjnym. Różnica między akcjami a funduszami inwestycyjnymi polega na tym, że w niektórych funduszach inwestycyjnych może istnieć nieograniczona liczba udziałów i uczestników. Za każdym razem, gdy inwestor wpłaca pieniądze do funduszu, emitowane są nowe udziały, a wypłaty skutkują usunięciem zrealizowanych udziałów.

NAV jest dynamiczny, można porównać jego wartość z początku inwestycji z wartością z jej końca i obliczyć zwrot z inwestycji w fundusz, czyli ROI (o którym możesz przeczytać więcej w naszym kalkulatorze ROI). Zmienność NAV opiera się na ryzyku, podobnie jak w przypadku większości inwestycji. W następnej sekcji możesz przeczytać o typach funduszy inwestycyjnych.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Istnieją różne rodzaje funduszy inwestycyjnych, możemy je sklasyfikować na podstawie warunków, które oferują potencjalnym inwestorom oraz aktywów w które inwestują. Rozróżniamy wiele typów funduszy, ale najbardziej powszechne to:

 1. Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO) — rodzaj funduszu, który inwestuje w papiery wartościowe oraz inne instrumenty rynku pieniężnego. Inwestor FIO otrzymuje jednostkę uczestnictwa, dokument poświadczający nabycie części wartości funduszu inwestycyjnego. Dokument ten nie może zostać odsprzedany, ale podlega dziedziczeniu i może być wykorzystany jako przedmiot zastawu. NAV w funduszu tego rodzaju obliczany jest w każdy dzień roboczy.

 2. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) — fundusz inwestycyjny zamknięty jest mniej ograniczony w kwestii wyboru potencjalnych inwestycji. Portfolio FIZ, tak samo jak FIO może składać się z papierów wartościowych, ale również z udziałów w spółkach z o.o. czy nieruchomości. Dokumentem poświadczającym udział w FIZ jest certyfikat inwestycyjny, który sam w sobie jest papierem wartościowym, więc może zostać odsprzedany innym inwestorom. Wyceny takich certyfikatów pojawiają się najczęściej cztery razy w roku, a zainwestować w nie można tylko w określonym czasie.

 3. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO) — jest hybrydą składającą się z rozwiązań oferowanych przez FIO oraz FIZ, ponadto SFIO w swoim statucie może określić warunki, w jakich inwestor ma prawo żądać odkupienia jednostki uczestnictwa. SFIO może również ograniczyć krąg inwestycyjny, udostępniając możliwość uczestnictwa tylko określonym jednostkom.

Specyficznym i bardzo popularnym typem funduszu jest ETF (exchange-traded fund). Nie został on uwzględniony powyżej, ponieważ nie jest to typowy fundusz inwestycyjny.

ETF a pozostałe rodzaje funduszy inwestycyjnych

Zarówno fundusze ETF, jak i inne fundusze inwestycyjne mają ze sobą wiele wspólnego, ponieważ są profesjonalnie zarządzanymi portfelami. Są to prawie takie same instrumenty, z dwiema istotnymi różnicami.

Po pierwsze, ich proces zakupu. Fundusze inwestycyjne można kupić za ustaloną wartość NAV. Zakup ETF jest inny, ponieważ ich cena jest ustalana na giełdzie.

Po drugie, fundusze inwestycyjne są w większości przypadków aktywnie zarządzane. Oznacza to, że zarządzający aktywami, który opiekuje się portfelem, dokonuje wielu transakcji w celu osiągnięcia jak największego zysku. W przypadku ETF portfel jest często zarządzany pasywnie. Oznacza to, że portfolio często opiera się na innych instrumentach finansowych, na przykład indeksach (takich jak WIG20, WIG-INFO itd.). Pasywne zarządzanie często prowadzi do niższych kosztów utrzymania w porównaniu z pozostałymi funduszami inwestycyjnymi, co może przyciągać inwestorów.

Ponieważ fundusze ETF są przedmiotem obrotu na rynkach akcji, możesz użyć kalkulatora akcji, aby ustalić swój zysk z tego typu inwestycji.

FAQ

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusze inwestycyjne są zarządzane przez specjalistów finansowych, którzy decydują, które aktywa powinny znaleźć się w portfelu. Pobierają oni od inwestorów procent aktywów funduszu jako opłaty za zarządzanie, co może wpływać na ogólne zwroty, ale średnio nadal oferują atrakcyjny zwrot z inwestycji (ROI).

Jaka jest różnica między ETF a funduszem inwestycyjnym?

Exchange-Traded Fund (ETF) to specyficzny rodzaj funduszu inwestycyjnego. Fundusze ETF oferują wycenę w czasie rzeczywistym i mogą być kupowane lub sprzedawane w ciągu dnia handlowego po cenach rynkowych. Z drugiej strony, fundusz inwestycyjny to inwestycja zbiorowa, którą zarządzają profesjonaliści i która jest przedmiotem obrotu tylko raz w danym okresie po ustalonej dla wszystkich cenie.
Fundusz inwestycyjny może zawierać akcje, obligacje, fundusze ETF i inne produkty w swoim portfelu (i zmieniać je, gdy uzna to za stosowne), podczas gdy fundusz ETF jest zbiorem określonych aktywów.

Jak analizować fundusze inwestycyjne?

Aby przeanalizować fundusz inwestycyjny, ustal rezultaty danego podmiotu w następujących kategoriach:

 • Wyniki — przejrzyj ich historyczne zwroty, aby ocenić spójność i potencjał wzrostu.
 • Koszt inwestycji — rozważ fundusze oferujące niższe prowizje, aby uzyskać lepsze zwroty.
 • Rodzaj inwestycji — upewnij się, że zestaw aktywów funduszu jest zgodny z twoją tolerancją ryzyka i celami.
 • Doświadczenie zarządzającego — sprawdź osiągnięcia i doświadczenie zarządzającego funduszem.
 • Skład portfolio — sprawdź główne udziały, aby zrozumieć, gdzie inwestuje fundusz.

Jaka jest minimalna kwota, którą mogę zainwestować w fundusz inwestycyjny?

Najniższa kwota jaką można zainwestować w fundusz inwestycyjny to zazwyczaj 100 złotych, jednak nie jest to ściśle ustalone i różni się pomiędzy danymi funduszami.

Mateusz Tkaczyk
Investment form
Systematic Investment Plan
Monthly investment
$
Expected annual return
%
Investment period
yrs
mos
Investment amount at maturity
$
Check out 51 similar general investment calculators 🤑
AppreciationAPYBasis point… 48 more
People also viewed…

Black Friday

How to get best deals on Black Friday? The struggle is real, let us help you with this Black Friday calculator!

Cash flow to debt ratio

Cash Flow to Debt Ratio Calculator is a nice tool that helps you calculate how much the company is indebted relative to the cash flow from operations it is currently earning. Used wisely, it can help you to avoid huge stock losses.

Exit rate

Our exit rate calculator helps us calculate how often visitors exit your website from a particular page.

Lost socks

Socks Loss Index estimates the chance of losing a sock in the laundry.